Vita vastgoed

Baronielaan 179

4818 PG BREDA

T 06-46191826

info@vitavastgoed.nl

Nieuws overzicht project: het Kwartier

16 september 2008
openbare besluitenlijst Ė 16 september 2008 - Dongen

Herontwikkeling locatie Verbunt aan de Bolkensteeg Het college heeft besloten de onderhandelingen met Vita Vastgoed te heropenen met als uitgangspunt dat de te bouwen woningen op de locatie Verbunt aan de Bolkensteeg worden georiŽnteerd op de Biezen en de gemeentelijke groenstrook onbebouwd blijft. B&W hebben het besluit genomen naar aanleiding van diverse bezwaren tegen het herontwikkelingsplan.

10 juni 2008
Openbare besluitenlijst - 10 juni 2008 - Dongen

Burgenmeester en wethouders stemmen in met het eindverslag herontwikkeling locatie Verbunt, Bolkensteeg 50 te Dongen. Het verslag heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Daarop zijn tien inspraakreacties gekomen. Deze zijn verwerkt in het eindverslag. Zoveel als mogelijk is, is aan de insprekers tegemoet gekomen. Het college stemt verder in met het ontwerp-vrijstellingsbesluit en legt dat wederom ter inzage met ingang van 23 juni.

7 april 2008
Dongen

Tijdens een drukbezochte informatieavond hebben de gemeente en projectontwikkelaar Vita Vastgoed maandag 7 april de nieuwbouwplannen gepresenteerd voor 23 koopwoningen aan de Bolkensteeg.
Het gaat om de locatie waar nu Mechanisatiebedrijf Verbunt gevestigd is. Dat bedrijf wil verhuizen naar Tichelrijt. Wethouder Joop Velthoven: 'Als gemeente staan we voor de opgave om nieuwbouwlocaties te realiseren binnen de bebouwde kom. Dat zijn de zogeheten inbreidingslocaties. Deze plek is daar heel geschikt voor.'